Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Dane kontaktowe

Shis.pl Justyna Krawczak

 

telefon shis.pl

+48 733 393 155

pon - pt 9:00 - 17:00

sobota 9:00 - 13:00

            
mail shis.pl info@shis.pl
   
 

Salon sprzedaży

ul. Paderewskiego 9

84-230 Rumia

   
  NIP:953-250-88-21
  REGON: 341028069
   
 

Firma zarejestrowana jest

w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności

Gospodarczej CEiDG

 

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO shis.pl

 

Niniejszy regulamin podzielony jest na następujące działy:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Dostawa
VI. Ceny i metody płatności
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
X. Postanowienia końcowe

 

 I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 

1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;


2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);


3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
Sklepu Internetowego shis.pl;


4.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.shis.pl za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;


5.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy shis.pl Justyna Krawczak a Klientem, zawierana z
wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;


7.Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27
lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);


8.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.shis.pl


2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.shis.pl prowadzony jest przez firmę shis.pl Justyna Krawczak mieszczącej się przy ulicy Dębogórskiej 84/38 84-230 Rumia. NIP 953-250-88-21, REGON: 341028069


2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu
Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w
ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w
ramach Sklepu Internetowego.


2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. c) w przypadku gdy jakaś część serwisu wyświetla się w sposób wzbudzający niepewność, prosimy o kontakt na adres mailowy info@shis.pl.


2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Shis.pl Justyna Krawczak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.


2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego
ramach.


3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.


3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


3.4. Shis.pl Justyna Krawczak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Shis.pl Justyna Krawczak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Shis.pl Justyna Krawczak.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Shis.pl Justyna Krawczak.


3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Shis.pl Justyna Krawczak,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.shis.pl, dokonać wyboru asortymentu bądź usługi związanej z oferty, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 a) przedmiotu zamówienia,
 b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 c) wybranej metody płatności,
 d) wybranego sposobu dostawy,
 e) czasu dostawy,


4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam”.


4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Shis.pl Justyna Krawczak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.


4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "shis.pl: Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.


4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.


5.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
•firmy kurierskiej UPS – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
•firmy kurierskiej DHL – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
•firmy kurierskiej DPD - czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
•firmy kurierskiej Fedex - czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
•firmy kurierskiej Inpost - czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;
•Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 5 dni roboczych.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta prosimy o sprawdzenie przesyłki pod względem jej uszkodzeń mechanicznych. W przypadku ich wystąpienia sugerujemy w obecności kuriera spisanie protokółu szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez klienta i kuriera. Znacznie ułatwi nam to uzyskanie odszkodowania od firmy kurierskiej.


5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydrukupotwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.


6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 46 1140 2004 0000 3902 3887 2652,
 b) przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem
 c) przy odbiorze osobistym,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zakupu towaru


7.1  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  mailowo, korespondencyjnie, lub telefonicznie  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednorazowego oświadczenia.

Dane kontaktowe:

Shis.pl Justyna Krawczak
ul. Dębogórska 84/38
84-230 Rumia
tel. 601843450
e-mail: info@shis.pl

7.4 Mogą  Państwo  skorzystać  z  wzoru  formularza  odstąpienia  od  umowy,  jednak  nie  jest  to obowiązkowe.Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.shis.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku ( na przykład pocztą elektroniczną.)


7.5 Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy,  wystarczy,  aby  wysłali  Państwo  informację dotyczącą  wykonania przysługującego  Państwu  prawa  odstąpienia  od  umowy  przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

7.6 W  przypadku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  zwracamy  Państwu  wszystkie  otrzymane od Państwa  płatności,  w  tym  koszty  dostarczenia  rzeczy  (z  wyjątkiem  dodatkowych  kosztów wynikających  z  wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego  niż  najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14  dni  od dnia,  w  którym  zostaliśmy  poinformowani  o  Państwa  decyzji  o  wykonaniu prawa odstąpienia  od  niniejszej  umowy.  Zwrotu  płatności  dokonamy  przy  użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


7.7 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

7.8.1 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na Adres shis.pl Justyna Krawczak ul. Dębogórska 84/38 84-230 Rumia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”

7.8.2 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.8.3 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy na usługę

7.9 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.9.1 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7.9.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (shis.pl Justyna Krawczak, Dębogórska 84/38, 84-230 Rumia, info@shis.pl, Telefon: 601843450) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.9.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

7.9.4 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9.5 Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
    Świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Shis.pl Justyna Krawczak, Dębogórska 84/38, 84-230 Rumia , info@shis.pl , Telefon:601843450,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. Shis.pl Justyna Krawczak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym
Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@shis.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie będzie możliwe, do poinformowania Klienta o czasie rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku, gdy nie jest producentem towaru to producent właściwy ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną


9.1. Shis.pl Justyna Krawczak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości
zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Shis.pl Justyna Krawczak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.


9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres shis.pl Justyna Krawczak ul. Dębogórska 84/38 84-230 Rumia lub mailowo pod adres info@shis.pl.


9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.


9.5. Shis.pl Justyna Krawczak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Shis.pl Justyna Krawczak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Shis.pl Justyna Krawczak a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Shis.pl Justyna Krawczak.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Okazje.info.pl
Pobieranie danych...
Sklep internetowy Shoper.pl